ANBI – Protestantse gemeente te Zwammerdam

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Zwammerdam
Telefoonnummer: 0172-613463
RSIN/Fiscaal nummer: 002583306
Website adres: www.pkn-zwammerdam.nl
E-mail: scriba@pkn-zwammerdam.nl
Adres: Kerkplein 5
Postcode: 2471 AM
Plaats: Zwammerdam
Postadres: Kerkplein 5
Postcode: 2471 AM
Plaats: Zwammerdam

De Protestantse gemeente te Zwammerdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
We zijn een gemeente, die er is dankzij Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.
Onze gemeente bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen en opvattingen.
Bij ons gemeentezijn passen beelden als: de gemeente is een open huis; de gemeente is een herberg langs de wegen van mensen. Bij deze identiteit past een uitnodigende, gastvrije houding. Bij de binding aan het belijden spreken we over de burchtelementen van de herberg.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Zwammerdam.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, naast een interimpredikant bestaande uit: een voorzitter, een scriba, vijf pastorale ouderlingen, vijf diakenen, een jeugdouderling en drie ouderling/kerkrentmeesters. Zij worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit vijf leden en wordt in het uitvoeren van haar taken bijgestaan door een commissie van bijstand Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier voor het (concept)beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

Tot 21 april 2016 beschikte de gemeente over een gemeentepredikant De beloning van de deze predikant was geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Per 1 mei 2016 en vooralsnog voor een termijn van één jaar, is in onze gemeente een interimpredikant werkzaam. Op deze predikant in algemene dienst, is de generale regeling kerkelijkwerkers en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van toepassing, zoals geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders is, indien van toepassing, geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan op:
Klik hier om het (concept-)beleidsplan te openen in een nieuw venster

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) dient als regel nauw aan te sluiten bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Begroting 2017

Klik hier om in nieuw venster te openen…

Baten en Lasten

begroting rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 20.250 € 26.881 € 18.444
Bijdragen gemeenteleden € 82.428 € 83.594 € 85.908
Subsidies en overige bijdragen van derden € 39.000 € 54.557 € 853
Totaal baten € 141.678 € 165.032 € 105.205

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijke werkers) € 63.774 € 56.522 € 44.363
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 4.386 € 3.380 € 3.835
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 7.171 € 6.455 € 7.326
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 81.252 € 87.088 € 25.653
Salarissen (koster, organist e.d.) € 4.025 € 5.368 € 4.686
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 5.688 € 17.344 € 13.334
Overige baten en lasten € – 22.200 € – 9.265 € -158
Totaal lasten € 144.096 € 166.892 € 99.039
Resultaat (baten – lasten) € -2.418 € – 1.860 € 6.166

 

Toelichting

Op 23 augustus 2015 zijn de voormalige Hervormde Gemeente te Zwammerdam en de Protestantse Gemeente Zwammerdam (voorheen de Gereformeerde Kerk van Zwammerdam
gefuseerd tot de Protestantse gemeente te Zwammerdam. Daar beide voormalige gemeenten hun boekhouding hebben gevoerd tot 31 december 2015, bevat bovenstaand overzicht de samengestelde realisatiecijfers 2014 en 2015 van de afzonderlijke voormalige gemeenten.
Deze realisatiecijfers zijn echter afgezet tegen een voor het fusieproces/dossier gemaakte gezamenlijke begroting. De cijfers met betrekking tot de predikantsbezetting gaat uit van 0,5 fte aangevuld met een consulentschap tot aan de fusiedatum voor de voormalige Hervormde Gemeente, die niet meer over een predikant beschikte.

De lasten kerkelijke gebouwen bestaan voor het grootste deel uit de instandhoudingskosten van de monumentale Dorpskerk van Zwammerdam. Naast dit kerkgebouw had de gemeente in 2015 ook nog de beschikking over het gebouw van de voormalige Protestantse Gemeente Zwammerdam (voorheen de Gereformeerde kerk van Zwammerdam). Ter verkrijging van Rijkssubsidie voor de monumentale Dorpskerk is een onderhoudsplanning/raming gemaakt die als zodanig in de begroting is verwerkt dat de totaal geraamde kosten worden gedekt vanuit Rijkssubsidie en andere inkomstenbronnen. Uitgaven en inkomsten voor de Dorpskerk zijn derhalve begrotingstechnisch bugettair neutraal. De werkelijke onderhoudsuitgaven waren voor de Dorpskerk in 2015 nagenoeg nihil. De kosten voor beheer en administratie zijn substantieel hoger door gemaakte taxatiekosten voor de geplande afstoting van het gebouw van de voormalige Protestantse Gemeente Zwammerdam (voorheen de Gereformeerde Kerk van Zwammerdam).
Het verschil op overige baten en lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door minder kosten voor het kerkblad en een geraliseerd koersverschil op effecten.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Dit is wat betreft het kerkelijke vermogen bij de Protestantse gemeente te Zwammerdam niet het geval.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.